Regulamin opinii strony Aga Bera

Drogi Użytkowniku! Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się skorzystać z naszych produktów lub usług i pozostawić opinię na ich temat. Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem opinii i zasadami ich pozostawiania i weryfikowania na stronie https://agabera.com/ Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

SPIS TREŚCI

§1 DANE KONTAKTOWE

1. Podmiotem prowadzącym Serwis za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://agabera.com/ jest: AGA BERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie, ul. Sokołów 8, NIP: 7773399114, REGON: 523974160, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł, zgodnie z informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą w każdy z poniższych sposobów: a. tradycyjnie na piśmie pod adresem: AGA BERA Sp. z o.o. ul. Sokołów 8, 62-07 Dopiewo, b. poprzez pocztę elektroniczną na adres: pomoc@agabera.com.
3. Porozumiewanie się Użytkownika z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z zachowaniem daty i godziny spełnienia wymogu trwałego nośnika oraz umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika z Usługodawcą.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis prowadzony przez Usługodawcę jest dostępny w domenie https://agabera.com/ oraz odpowiednich podstronach.
2. Zasady i warunki świadczenia usługi elektronicznej tj. zamieszczania, przechowywania, rozpowszechniania Opinii w Serwisie określa niniejszy Regulamin.
3. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usług elektronicznych jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz pełną polityką prywatności i akceptacja ich treści. Akceptując treść Regulaminu Użytkownik składa oświadczenie, iż zapoznał się z tymi treściami, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności i w pełni je akceptuje, oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
4. Niniejszy Regulamin odnosi się do zasad publikacji Opinii w Serwisie, jak również w social mediach czy innych kontach Usługodawcy, umożliwiających pozostawienie opinii na temat jego Produktów lub usług, z zastrzeżeniem odrębnych zasad wynikających z regulaminów tych platform czy serwisów.
5. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usługi pozostawienia Opinii w ramach Serwisu, w szczególności w stopce Serwisu. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
6. Zasady korzystania z pozostałych usług, treści cyfrowych lub zasady zakupu towarów (jeśli są dostępne w ramach Serwisu) określa Regulamin sprzedaży, do którego Usługodawca odsyła.
7. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w § 3 Regulaminu.

§3 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Formularz pozostawienia opinii – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może pozostawić Opinię.
2. Usługodawca – AGA BERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie, ul. Sokołów 8, NIP: 7773399114, REGON: 523974160, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł, zgodnie z informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Klient – osoba, która bezpośrednio kupiła lub skorzystała z Produktów Usługodawcy.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, pozostawiająca Opinię na temat usług lub Produktów Usługodawcy, w tym także Klient.
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
6. Konto – konto użytkownika w Serwisie, jeśli Serwis umożliwia jego założenie np. podczas zakupu usługi czy produktu.
7. Opinia – subiektywna ocena dokonana przez Użytkownika na temat Produktów Usługodawcy lub wszelkich treści czy działań podejmowanych przez Usługodawcę, stanowiąca własny pogląd Użytkownika, zamieszczona, przechowywana lub rozpowszechniona w całości lub we fragmentach w Serwisie.
8. Produkt – produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar, usługa, usługa cyfrowa, treść cyfrowa, informacje i materiały udostępnione lub świadczone przez Usługodawcę.
9. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nieodpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Serwisie.
10. Regulamin opinii – niniejszy regulamin.
11. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
12. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://agabera.com/ oraz na odpowiednich jego podstronach i powiązanych stronach lądowania za pośrednictwem którego Użytkownik może pozostawić Opinię.
13. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
14. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu pozostawienia Opinii. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Usługodawcę w niniejszym Regulaminie.
15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.
18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
19. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.

§4 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Użytkownik może pozostawić Opinię w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
2. Aby pozostawić Opinię w ramach Serwisu potrzebne są:
a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura;
b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, jeśli pozostawienie Opinii potwierdzane jest wysyłką wiadomości e-mail (Usługodawca zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Usługodawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
3. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
4. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, również w ramach zostawiania Opinii przez Użytkowników, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL), które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.

§5 ZASADY POZOSTAWIANIA OPINII

1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie jego Opinii w wyznaczonych w Serwisie powierzchniach przeznaczanych do zamieszczania i rozpowszechniania Opinii przez Użytkowników.
2. Skorzystanie z Usługi jest całkowicie dobrowolne i jest uzależnione wyłącznie od woli Użytkownika.
3. Do skorzystania z Usługi uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy, którzy zakupili Produkty oferowane przez Usługodawcę.
4. Opinie Użytkownika mogą być zamieszczane w następujący sposób:
a) W wyniku zaproszenia Klienta do pozostawienia Opinii poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej do Usługodawcy zawierającej Opinię Klienta,
b) W wyniku zaproszenia Klienta do pozostawienia Opinii poprzez wysłanie mu specjalnego linku do formularza Google, za pośrednictwem którego Usługodawca zbiera Opinie,
c) W wyniku przekazania Opinii podczas rozmowy Usługodawcy z Klientem  za pośrednictwem platformy Zoom lub innej tożsamej umożliwiającej videotransmisję,
d) W wyniku publikacji Opinii przez Użytkownika w zewnętrznych platformach, w social mediach, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” (link: https://www.facebook.com/agaberayoga), Instagram (link:  https://www.instagram.com/aga.bera.yoga/), YouTube (link: https://www.youtube.com/@AgaBeraYoga), Pinterest (link: https://pl.pinterest.com/AgaBeraYoga/), TikTok (link: https://www.tiktok.com/@aga.bera.yoga)
5. Opinie mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta lub Użytkownika danej czy Produktu, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
6. Każdy z naszych Klientów ma możliwość pozostawienia Opinii o Produkcie, która została przez nas dla Niego wykonana i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach naszym Serwisie, social mediów i w innych celach promocyjnych.
7. Jeśli Opinia budzi nasze wątpliwości, nie jest prezentowana w ramach Serwisu. Osoba, która pozostawiła Opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez nas ma możliwość skontaktowania się z nami celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
8. Nie jesteśmy zobowiązani publikować Opinii w Serwisie i jesteśmy uprawnieni do ich usuwania w przypadku, gdy według nas jest to uzasadnione. Możemy też publikować Opinie wybrane, przy czym w takim wypadku publikujemy Opinie, które najlepiej oddają istotę współpracy z nami i zasady świadczenia przez nas usług.
9. Nie korzystamy z Opinii kupionych czy sponsorowanych. Nie zamieszczamy ani nie zlecamy zamieszczania innej osobie nieprawdziwych Opinii lub rekomendacji albo zniekształcania Opinii lub rekomendacji w celu promowania naszych Produktów.
10. Możemy korzystać z Opinii uzyskanych w sposób barterowy, w ten sposób, że udostępniamy danemu Użytkownikowi nasz Produkt w zamian za pozostawienie rzetelnej i szczerej Opinii na jego temat.
11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zamieszczenia Opinii w Serwisie lub ją usunąć, albo poprzez powstrzymanie się od zamieszczania Opinii albo skontaktowanie się z Usługodawcą w celu jej usunięcia, jeśli samodzielne usunięcie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.
12. Usługodawca jest uprawniony do publikacji w Serwisie zarówno  Opinie negatywne, jak i pozytywne.
13. Usługodawca nie cenzuruje negatywnych Opinii, a ich niezamieszczenie w Serwisie może wynikać z naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub wątpliwości Usługodawcy co do wiarygodności Opinii.

§6 ZASADY PUBLIKOWANIA I WERYFIKACJI OPINII

1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść Opinii, którą pozostawił w Serwisie, jak również za skutki prawne i faktyczne, które ona wywołała, w tym za szkody i roszczenia osób trzecich.
2. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zauważonych naruszeniach. Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia naruszeń.
3. Użytkownik jest zobowiązany pozostawić Opinię w języku polskim, w sposób zrozumiały i czytelny dla przeciętnego odbiorcy.
4. W celu opublikowania Opinii, Użytkownik podaje w formularzu Opinii:
a) Nazwę Użytkownika (Imię, nazwisko)
b) Adres e-mail
c) Treść opinii.
5. W przypadku niespełnienia warunków wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do odmowy publikacji Opinii w Serwisie. Wiadomość elektroniczną z uzasadnieniem odmowy publikacji Opinii, Usługodawca prześle do Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia przesłania Opinii przez Użytkownika.
6. W ramach korzystania z Serwisu i pozostawienia Opinii zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
a) rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu i Opinii spamu;
b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
c) publikacji Opinii sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierające treści obraźliwe, naruszających uczucia religijne, rasistowskie, wulgarne, propagujące przemoc, pornograficzne, wulgarne, faszystowskie itp.
d) publikacji Opinii naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych,
e) publikacji Opinii zawierających odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis Usługodawcy, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych;
f) publikacji Opinii zamieszczanych przez automaty tzw. boty,
g) publikacji Opinii nawołujących i reklamujących inne serwisy,
h) publikacji Opinii nie związanych z danym Produktem,
i) publikacji Opinii zawierających dane osobowe lub kontaktowe.
7. Nakazuje się:
a) Pozostawianie Opinii w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa;
b) Pozostawianie Opinii w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
8. Użytkownik może pozostawić opinię anonimowo lub pod pseudonimem, w szczególności w obrębie zewnętrznych serwisów zezwalających na to np. w social mediach lub w serwisie Google.
9. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane na stronie i na podstronach strony Opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są naszymi rzeczywistymi Klientami lub Użytkownikami. Podejmujemy w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym dokumencie, aby sprawdzić, czy Opinie te pochodzą od naszych  Klientów. Między innymi: uzyskujemy zgody na publikowanie Opinii w celach marketingowych, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich Opinii oraz sprawdzamy, czy dana Opinia pochodzi od naszego Klienta lub Użytkownika.
10. Opinie prezentowane w ramach Serwisu weryfikowane są przez nas w ten sposób, że każdorazowo sprawdzamy, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, czy Opinia przesłana do nas pochodzi od naszego Klienta, który  uprzednio korzystał z naszych Produktów. W Serwisie zamieszczamy wyłącznie Opinie zweryfikowanych Klientów.
Opinie pozostawione w ramach serwisów zewnętrznych nie są przez nas weryfikowane, gdyż nie mamy możliwości ingerencji w narzędzia należące do podmiotów trzecich. Opinie te umieszczane są przez użytkowników tych platform czy serwisów działających według ich zasad (regulaminów). Cyklicznie analizujemy te Opinie i zgłaszamy do administrujących je serwisów zauważone nieprawidłowości lub nadużycia.

§7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Opinie  w Serwisie były rzetelne i wiarygodne, a proces ich pozostawiania intuicyjny dla Użytkownika.
2. Użytkownik jest uprawniony złożyć reklamację w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania procesu pozostawiania czy weryfikacji Opinii w Serwisie.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, co najmniej adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail lub adres Usługodawcy podany w niniejszym regulaminie.
5. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Użytkownik albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
6. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.

§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik, pozostawiając Opinię w Serwisie, oświadcza, że jest ona wytworem jego działalności twórczej i nie narusza praw osób trzecich.
2. Użytkownik publikujący Opinię w Serwisie lub w innych serwisach udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, nieograniczonej w czasie na korzystanie oraz rozpowszechnianie, modyfikowanie, kopiowanie treści Opinii, bez ograniczeń terytorialnych, w całości lub we fragmentach, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) Utrwalenie i zwielokrotnianie Opinii poprzez cyfrowe przetwarzanie, dowolną techniką,
b) Rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w  miejscu i czasie przez siebie wybranym, głównie w sieci Internet, publiczne wyświetlanie,
c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

§9 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: pomoc@agabera.com lub pisemnie na adres Administratora.
2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu Opinii będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: a. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); b. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);c. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); d. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); e. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), f. w celu przetwarzania wizerunku czy wizji lub fonii Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z publikacją Opinii w Serwisie oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że publikacja Opinii w Serwisie będzie niemożliwa.
5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres publikacji Opinii, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z Usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
6. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Usługodawcy.
7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu publikacji Opinii zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: https://agabera.com/polityka-prywatnosci/

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z publikacją Opinii na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik ma możliwość m.in. do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umożliwienie zamieszczenia Opinii w Serwisie świadczone jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczania usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług, Produktów lub asortymentu w Serwisie, zmian stylistycznych czy korekcyjnych niewpływających merytorycznie na kształt regulaminu i uprawnienia, czy obowiązki Użytkownika. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
3. Do Opinii pozostawionych przed zmianą  Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy, jeśli została zawarta.
4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności i cookies: https://agabera.com/polityka-prywatnosci/
Link do niniejszego Regulaminu: https://agabera.com/regulamin-opinii/
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2023 r.